سیستمهای انجماد برای تولید بستنی


فریزرهای با تراش سطحی (scraped surface freezers):

این سیستم از لوله ای افقی تشکیل شده که درون آن لولة دیگری قرار دارد. در فضای موجود میان این دو لوله، مایع سرمازایی مثل آمونیاک یا آب نمک جریان دارد و سرمای مورد نیاز را تامین می کند. در محور استوانة درونی، میله ای گردان وجود دارد که دارای تیغه هایی می باشد.
این تیغه ها مواد سرد و منجمد شده در سطح داخلی استوانه را به طور سریع و دائم می تراشند و به این ترتیب به انتقال حرارت و حفظ کارآیی مناسب در سیستم کمک می کنند. در این سیستم حرکت مادة غذایی در خلاف جهت حرکت مادة سرمازاست. عمل انجماد لحظه ای و سریع بوده و عملا در چند ثانیه صورت می گیرد. البته در چنین سیستمی انجماد هیچ وقت به طور کامل انجام نمی شود، زیرا در صورت منجمد شدن ماده در داخل لوله، تیغة گردان از حرکت باز می ماند و دیگر ادامة کار به طور مداوم امکان پذیر نمی باشد. در واقع آنچه در فریزر به وجود می آید یک خمیر آبکی و نیمه جامد است که پس از بسته بندی، در اتاق موسوم به اتاق سخت کننده (Hardening room) تحت اثر وزش هوای سرد یا قرار دادن در فریزرهای غوطه وری انجماد آن کامل می شود.

منابع
فاطمی ، ح. (1385). اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی. شرکت سهامی انتشار.

/ 0 نظر / 8 بازدید