# ثرات_برخی_پایدارکننده‌ها_بر_ویژگی‌های_فیزیکی_شیمیا